Archiwa tagu: nginx

Problem z HTTPS po upgrade JIRA z 7.2 do 7.3

W mojej konfiguracji używam JIRA za proxy postawionym na nginxie. Po upgrade do wersji 7.3 (a co za tym idzie też podniesieniu wersji tomcata do wersji 8.5) JIRA przestała działać z ustawionym parametrem connectora:

proxyName="jira.example.com" proxyPort="443" scheme="https" secure="true"

Jak to zwykle bywa okazało się, że to known issue 😉 Jak to jeszcze częściej bywa known issue nie wprost odwołuje się do tego co miałem w konfigu, ale workaround zadziałał.

Rozwiązanie problemu to zmiana parametru protocol na:

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"

NGINX kompresja

Google udostępnia całkiem sympatyczne narzędzie do analizowania jakości strony – PageSpeed. Ciągle dostawałem tam informację, że moje serwery nie kompresują zawartości. Kombinowałem i kombinowałem…
Okazało się, że w 'gzip_types’ brakowało typu 'application/javascript’. W dokumentacji nginx’a tego nie ma…

Cały wpis odpowiadający za włączenie kompresji w nginx’ie:

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
gzip_vary on;

setfacl czyli ACLe w akcji. Dostęp do logów.

Setfacl to jedno z narzędzi do zarządzania ACL’ami pod Linuxem. Notatka praktyczna pokazująca jak można je zastosować w realnym świecie.

Czasami istnieje konieczność przyznania komuś dostępu do logów. Dostępu stałego, uwzględniającego logrotate i ewentualne fanaberie niektórych aplikacji (zmień ownera po stworzeniu pliku – patrz Apache).

Najskuteczniejszą moim zdaniem metodą jest skorzystanie z ACL’a nałożonego na katalog.
Przykładowo. Chcemy dodać członkom grupy www dostęp read do logów nginxa:

setfacl -d -m g:www:r nginx/    # to załatwia sprawę dla przyszłych plików (można też pojechać rekurencyjnie -R)

wydanie komendy spodowowało:

[root@linux log]# getfacl nginx/
# file: nginx/
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:www:r--
default:mask::r-x
default:other::r-x

setfacl -m g:www:r nginx/* # a tak dorzucamy +r do wszystkich obecnych.

Jeżeli uprawnienia miałyby być nadane nie na grupę tylko konkretnego usera to:

setfacl -d -m u:login:r nginx/

Usunięcie acla:

setfacl -x g:www nginx/
setfacl -x u:login nginx/