Lua: Operacje na tablicach

Kolejna ściągawka składniowa.

Zadeklarowanie tablicy:

  NazwaZmiennej = {}

Zadeklarowanie tablicy z początkowymi danymi:

  NazwaZmiennej = {"tekst 1", 3, InnaTablica= {"pole w innej tablicy","drugie pole w innej tablicy"},"kolejny napis w glownej tablicy"}

Push:

  a = {}

  table.insert(a,"jakiś tekst")

 

Pop:

  table.remove(a,1)

Ile elementów ma tablica?

  print(table.getn{10,2,4})     -- 3
  print(table.getn{10,2,nil})    -- 2
  print(table.getn{10,2,nil; n=3})  -- 3
  print(table.getn{n=1000})     -- 1000

  a = {}
  print(table.getn(a))        -- 0
  table.setn(a, 10000)
  print(table.getn(a))        -- 10000

  a = {n=10}
  print(table.getn(a))        -- 10
  table.setn(a, 10000)
  print(table.getn(a))        -- 10000

inną opcją jest użycie operatora #. Ma on jednak jedną wadę! Nie liczy, tylko wyświetla wartość najwyższego indeksu:

  t = {"a", "b", "c"}
  = #t
  3

Pętla po parach w tablicy:

  t = {"a", "b", [123]="foo", "c", name="bar", "d", "e"}
  for k,v in pairs(t) do print(k,v) end
  1    a
  2    b
  3    c
  4    d
  5    e
  123   foo
  name  bar

można też wykorzystać ipairs. Gwarantuje to, że zawsze otrzymamy rekordy w poprawnej kolejności. To rozwiązanie wyświetla jednak tabelę tylko po indeksach, nie po kluczach.

  t = {"a", "b", "c"}
  for i, v in ipairs(t) do print(i, v) end
  1    a
  2    b
  3    c

Funkcja do wyświetlania zawartości tablic w postaci zrozumiałej dla ludzi (implementacja print_r z php):

function print_r ( t ) 
    local print_r_cache={}
    local function sub_print_r(t,indent)
        if (print_r_cache[tostring(t)]) then
            print(indent.."*"..tostring(t))
        else
            print_r_cache[tostring(t)]=true
            if (type(t)=="table") then
                for pos,val in pairs(t) do
                    if (type(val)=="table") then
                        print(indent.."["..pos.."] = "..tostring(t).." {")
                        sub_print_r(val,indent..string.rep(" ",string.len(pos)+8))
                        print(indent..string.rep(" ",string.len(pos)+6).."}")
                    elseif (type(val)=="string") then
                        print(indent.."["..pos..'] = "'..val..'"')
                    else
                        print(indent.."["..pos.."] = "..tostring(val))
                    end
                end
            else
                print(indent..tostring(t))
            end
        end
    end
    if (type(t)=="table") then
        print(tostring(t).." {")
        sub_print_r(t," ")
        print("}")
    else
        sub_print_r(t," ")
    end
    print()
end

inne podejście do problemu:

function inspect(obj)
    if obj==nil then return "nil" end
    if obj==true then return "true" end
    if obj==false then return "false" end
    if type(obj)=="string" then return obj end
    local json = require "json"
    return json.encode({obj})
end

function debug(obj)
    print(inspect(obj))
end

Oba rozwiązania znalezione na: http://developer.coronalabs.com/code/printr-implementation-dumps-everything-human-readable-text

Dzięki za komentarz!